Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez sklep internetowy www.bonmario.com, prowadzony pod domeną www.bonmario.com (dalej zwaną „Witryną” lub „Stroną”) przez Postal Steel Group Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 62-081 przy ul Sowiej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647476, posiadającą NIP 7773140244, REGON 301273819, kapitał zakładowy w wysokości 13 104 700,00 zł,  (dalej zwaną „Sklepem”), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Właściciel Witryny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych jest Postal Steel Group Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 62-081 przy ul Sowiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647476, posiadająca NIP 7773140244, REGON 301273819, kapitał zakładowy w wysokości 13 104 700,00 zł (zwana dalej jako „My”). Jednocześnie jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: Postal Steel Group Polska Spółka z o. o, ul. Sowia 6, 62-081 Tarnowo Podgórne lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ado@postal.pl, oraz telefonicznie pod numerem tel. 505 332 748.

Jakie dane gromadzimy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

 1. Założenie konta

  W celu założenia konta w Sklepie, będziemy prosić Cię o podanie następujących danych:

  • login oraz informacje dotyczące konta, w tym nazwę użytkownika, hasło, identyfikator,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania (adres prowadzenia działalności),
  • adres doręczenia przesyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania (adres prowadzenia działalności),
  • NIP (jeśli jesteś przedsiębiorcą),
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia z nami umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Serwisie. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do założenia konta spowoduje, że nie będzie możliwe zrealizowanie dla Ciebie tej usługi. W związku ze świadczeniem dla Ciebie usług prowadzenia          konta w naszym Sklepie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

   1. wykonania obowiązków wynikających z umowy świadczenia usług prowadzenia konta w Sklepie, w tym m .in. w celu potwierdzenia zmiany hasła do konta czy weryfikacji uprawnień dostępu do konta [art. 6 ust. 1 (b) RODO]

   2. prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],

   3. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],

   4. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO], 
   5. przechowywania danych dla celów archiwalnych - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   6. umożliwienia Tobie założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienia monitorowania Twoich zamówień i ich historii – w związku z realizacją zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 (b) RODO],
   7. rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących naszych usług – stosownie do przypadku, na podstawie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 (b) RODO] lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   8. kontaktowania się̨ z Tobą, w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług – w stosownym przypadku w związku z niezbędnością do wykonania zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 (b) RODO] lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   9. rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta [art. 6 ust. 1 (b) RODO],
   10. prowadzenia postepowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   11. zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   12. badania Twojej satysfakcji z zakupów w naszym Sklepie poprzez przesłanie prośby o udział w ankiecie dotyczącej naszego Sklepu i/lub zakupionych produktów - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO].
 1. Złożenie zamówienia

  W celach związanych realizacją Twojego zamówienia składanego w Sklepie lub realizacją prawa do odstąpienia od umowy, jeśli jesteś konsumentem, możemy zbierać dane o Tobie, takie jak:

  • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail/nr telefonu, 
  • adres zamieszkania (adres prowadzenia działalności gospodarczej),
  • adres doręczenia przesyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  • numer konta (dotyczy konsumentów),
  • NIP (jeśli jesteś przedsiębiorcą).

   Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia z nami umowy sprzedaży, z wyjątkiem numeru telefonu, którego podanie jest dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży spowoduje, że nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, natomiast niepodanie numeru telefonu może utrudnić komunikację z Tobą w przypadkach, gdy uzasadniony jest bezpośredni kontakt (np. podanie niepełnego adresu do doręczeń ).

   W ramach realizacji zamówienia przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

   1. wykonania obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, w tym m.in. w celu kontaktowania się z Tobą w celu potwierdzenia/zmiany złożonego zamówienia, ustalenia szczegółów dostawy, informowania o wysyłce towaru [art. 6 ust. 1 (b) RODO], 
   2. prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   3. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   4. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   5. przechowywania danych dla celów archiwalnych - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   6. przeprowadzania i realizacji płatności - w związku z realizacją zawartej z Tobą umowy sprzedaży [art. 6 ust. 1 (b) RODO],
   7. rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących naszych towarów i usług oraz realizacji usług gwarancyjnych – stosownie do przypadku, na podstawie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 (b) RODO] lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   8. kontaktowania się̨ z Tobą, w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług – w stosownym przypadku w związku z niezbędnością do wykonania zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 (b) RODO] lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   9. prowadzenia postepowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   10. badania Twojej satysfakcji z zakupów w naszym Sklepie poprzez przesłanie prośby o udział w ankiecie dotyczącej naszego Sklepu internetowego i/lub zakupionych produktów - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO].
 2. Formularz kontaktowy

  W sytuacji, gdy korzystasz z formularza kontaktowego, udostępnionego na naszej Stronie, przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak:

  • adres e-mail,

  • imię, nazwisko,

  • numer telefonu

   Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie może skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (poza numerem telefonu, którego niepodanie nie powoduje żadnych konsekwencji). Dane osobowe pozyskane w związku z udostępnionym na stronie formularzem kontaktowym będziemy przetwarzać w następujących celach:
   1. obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub podjęcia działań na Twoje żądanie [art. 6 ust. 1 (b) RODO],
   3. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   4. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
   5. przechowywania danych dla celów archiwalnych - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 3. Newsletter

  Zapis do newslettera wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail.

  Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wysyłania Tobie zamówionych informacji handlowych, ich niepodanie uniemożliwi nam wysyłkę naszych materiałów marketingowych.

   

  Dane pozyskane przez formularz newslettera będziemy przetwarzać w następujących celach:

  1. prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 (a)],
  2. przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie – na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 (a) RODO],
  3. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
  4. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
  5. przechowywania danych dla celów archiwalnych - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],Jeżeli do tej pory byłeś zainteresowany otrzymywaniem naszych komunikatów marketingowych wysyłanych za pomocą środków elektronicznych (takich jak e-maile), nadal będziesz je otrzymywać, chyba że zrezygnujesz z subskrypcji Newslettera. Pamiętaj, że możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w dowolnym momencie. Szanujemy Twoje decyzje, więc zawsze możesz zmienić zdanie, jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać od nas żadnych informacji marketingowych.
 4. Komentarze dotyczące towarów

  Masz możliwość zamieszczenia w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do towaru czy przebiegu transakcji.
  Otrzymane od Ciebie dane osobowe podane w polu „autor” będziemy przetwarzać w celu otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów towarów, które pozostawisz w naszej Witrynie - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO] oraz badania Twojej satysfakcji ze świadczonych usług przez nasz Sklep [art. 6 ust. 1 (f) RODO].

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

 5. Logi serwera

  Korzystanie ze Strony, wiąże się każdorazowo z przesłaniem zapytania do naszego serwera. Poszczególne zapytania zostają zapisane w logach serwera i tam przechowywane. Na dane zawarte w logach składają się: Twój adres IP, czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o przeglądarce oraz systemie operacyjnym użytkownika.
 6. Pliki cookie

  W zależności od czasu przechowywania na urządzeniu końcowym, wykorzystywane przez nas pliki cookie można podzielić na:
  1. cookie sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. 
  2. cookie stałe: przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

„niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej Strony, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach naszej Strony oraz pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszej Strony. Pliki tej kategorii zapewniają podstawową funkcjonalność naszej Strony, a od ich pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na naszej Stronie, co powoduje, że ich obsługa jest stale włączona;

„statystyczne” pliki cookie – wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony.

cookie podmiotów zewnętrznych – jak pliki cookie związane z korzystaniem przez nas z narzędzi remarketingowych tj. Salesmanago, Magento, Google Analytics, Google Ads.

Niektóre z plików cookies są niezbędne abyś mógł korzystać z funkcjonalności naszej Strony. Pliki cookies, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, są udostępniane przez Ciebie dobrowolnie, ich nieudostępnienie może powodować, iż wyświetlane Tobie reklamy nie będą spersonalizowane i dostosowane do Twoich preferencji zakupowych.

 

W ramach Strony korzystamy z następujących plików cookie:

 

Nazwa pliku CookieOpis pliku Cookie
FORM_KEY Przechowuje losowo generowany klucz używany do zapobiegania fałszywym żądaniom.
PHPSESSID Twój identyfikator sesji na serwerze.
GUEST-VIEW Pozwala gościom przeglądać i edytować swoje zamówienia.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Link do informacji o twoim koszyku i historii oglądania, jeśli o to poprosiłeś.
STF Informacje o produktach, które wysłałeś e-mailem do znajomych.
STORE Widok sklepu lub wybrany język.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Wskazuje, czy klient mógł używać plików cookie.
MAGE-CACHE-SESSID Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
MAGE-CACHE-STORAGE Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
SECTION-DATA-IDS Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
X-MAGENTO-VARY Ułatwia buforowanie treści na serwerze, aby strony ładowały się szybciej.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.
_ga - 2 lata Służy do rozróżniania użytkowników.
_gid - 24 godziny Służy do rozróżniania użytkowników.
_gat - 1 minuta Służy do ograniczenia prędkości żądania. 
AMP_TOKEN - od 30 sekund do 1 roku Zawiera znak, który może być użyty do odzyskania ID Klienta z usługi identyfikacji klienta. Inne możliwe wartości wskazują rezygnację, żądanie inflight lub błąd podczas pobierania usługi identyfikatora klienta.
_gac_<property-id> - 90 dni Zawiera informacje związane z kampanią dla użytkownika. Tagi konwersji witryny reklam Google będą czytać ten plik do momentu rezygnacji.
_utma - 2 lata od ustawienia Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie ma istniejącego pliku _utma.
_utmt - 10 minut Służy do ograniczenia prędkości żądania
_utmb - 30 minut od ustawienia Służy do określenia nowych wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest wykonywana i nie ma istniejącego pliku _utmb.
_utmc - do zakończenia sesji Zestaw do współdziałania z plikiem urchin.js. Historycznie ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu ustalenia, nowj wizyty użytkownika.
_utmz - 6 miesięcy od ustawienia
_utmv - 2 lata od ustawienia
Smuuid - 12 miesięcy Ciasteczko śledzące wizyty anonimowe. Przypisywane jest każdemu odwiedzającemu stronę. Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.
Smclient - 10 lat Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym. Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.
Smevent - od 12h do 30 dni Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym. Ciasteczko zawiera eventId przypisane po zdarzeniu koszyk, usuwane przy zdarzeniu zakup.
smform - 12 miesięcy

Informacje na temat zachowania formularzy i popupów – ilość wizyt, timestamp ostatniej wizyty, informacje o tym czy popup został zamknięty/zminimalizowany.

smg - 12 miesięcy

Ciasteczko identyfikujące użytkownika. Losowy identyfikator w formacie UUID. Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

smyr - 10 lat

Ciasteczko przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64). Wartości zakodowane przez base64.

smwp - 12 miesięcy

Informacje o formularzu zgody na WebPush. Wartość true/false. Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

Smg - 12 miesięcy

Ciasteczko identyfikujące użytkownika – globalny identyfikator w obrębie całego systemu. Losowy identyfikator w formacie UUID.

smrcrsayed - 12 miesięcy

Ciasteczko zapisujące informacje czy identyfikator został zapisany w SALESmanago (deprecated). Wartość true/false.

smOViewsPopCap - 10 lat

Ciasteczko zapisujące informacje o cappingu wyświetleń popupów. SM:X|, gdzie za X wstawiana jest liczba.

SMCNTCTGS - 10 lat

Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym. Ciasteczko zawiera tagi przypisane do zahaszowanego maila w postaci json’a {„hashowanyEmail”:”tag1,tag2″}.

SMOPTST - 10 lat

Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym. Ciasteczko zawiera status kontaktu przypisany do zahaszowanego maila w postaci json’a {„hashowanyEmail”:”true”, „hashowanyEmail”:”false”}.

 

Dodatkowe dane pobierane z protokołu HTTP/HTTPS

W żądaniu przesyłanym w protokole HTTP znajduje się też kilka innych przydatnych danych – SALESmanago odczytuje je i dopisuje do profilu behawioralnego konkretnej zidentyfikowanej osoby. Do takich danych należą:

 • przeglądarka i system operacyjny, z którego korzysta kontakt,
 • informacje o źródle wejścia – przekazywana w tzw. refererze informacja, z jakiej strony miało miejsce odesłanie użytkownika na naszą stronę monitorowaną,
 • informacje o wyszukiwanych frazach – jeśli kontakt nie korzysta z wyszukiwarek w trybie szyfrowanym, do SALESmanago jest przekazywana informacja na jaką frazę kluczową użytkownik odnalazł naszą stronę. W przypadku Google użytkownik nie może być zalogowany do swojego konta Gmail – wówczas wyszukiwarka wchodzi w tryb chroniony i nie przekazuje tej informacji na zewnątrz (to samo ograniczenie ma np. Google Analitycs).

Zarządzanie plikami Cookie w przeglądarce

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dając Tobie możliwość zarządzania i / lub usuwania plików cookie zgodnie z własnymi preferencjami.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy między innymi od ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Zawsze możesz sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W celu usunięcia lub zablokowania plików cookie zapisanych na Twoim komputerze, zastosuj się do instrukcji, które producent Twojej przeglądarki udostępnia na stronie pomocy dotyczącej zarządzania plikami cookie w jego produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari (wersja desktopowa)
 • Safari (wersja mobilna)
 • Android Browser
 • Opera
 • Opera Mobile

W przypadku innych przeglądarek prosimy sprawdzić w dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki.

Narzędzia, które stosujemy

W celu umożliwienia nam wykorzystania w sposób zoptymalizowany informacji zawartych między innymi w gromadzonych plikach cookie korzystamy z narzędzi analitycznych, umożliwiających zarządzanie reklamą i marketingiem świadczonych usług i produktów. Narzędzia te pozwalają nam także na takie przetworzenie zebranych informacji, które wspomaga nasze prace badawczo-rozwojowe oraz wspiera nasze działania marketingowe. Stosownie do wprowadzonych przez Ciebie ustawień przeglądarki a także udzielonych zgód Twoje dane osobowe (zbierane m.in. w formie plików cookie) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Na podstawie zebranych informacji (np. danych dotyczących Twoich preferencji lub danych demograficznych) możemy dostosowywać prezentowane w naszej Witrynie i poza nią treści, w tym treści reklamowe. Do profilowania wykorzystujemy narzędzia analityczne a także takie, które umożliwiają remarketing produktów oraz rejestrujące Twój ruch na stronie tj. Magento, Salesmanago, HotJar.

Google Analytics, Google Ads

Za pomocą remarketingu Ads i Google Analytics pliki cookie są używane do wyświetlania reklam lub monitorowania Twoich wyborów. W związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez Google Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do państw trzecich. Przetwarzanie danych przez Google odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., nr C(2016) 4176 stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności („Privacy Shield”) UE-USA z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych. Google uczestniczy w porozumieniu Privacy Shield. Zgodnie z warunkami świadczenia usługi Google Analytics, Google oświadcza, iż nie będzie wiązać adresu IP osoby, której dane dotyczą, z innymi posiadanymi przez Google danymi. Aby zrezygnować z plików cookie Google Analytics, możesz pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (ang. Opt-out Browser Add-on): dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

Środki techniczne

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny. W szczególności komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Ciebie płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. W przypadku korzystania z usług podwykonawców – starannie weryfikujemy ich wiarygodność i stosowane przez nich zabezpieczania w celu ochrony danych użytkowników naszej Witryny. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności zachęcamy, aby zawsze zachowywać w poufności login i hasło do konta Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy abyś każdorazowo wylogował się po zakończeniu korzystania z Witryny.

Odbiorcy Twoich danych

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze a także marketingowe, firmom windykacyjnym, dostawcom stosowanych przez nas narzędzi ) a także podmiotom wykonującym na nasze zlecenie badania satysfakcji naszych Klientów,
 • innym podmiotom, które przetwarzać będą dane osobowe jako niezależny administrator danych: np. firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki, firmom obsługującym płatności w ramach Sklepu, partnerom biznesowym w ramach stosowanych w Witrynie narzędzi marketingowych.
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Twoich danych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta (jeżeli zostanie zawarta) oraz realizacji umowy sprzedaży towarów (jeżeli zostanie zawarta), a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych łączących Ciebie z nami oraz okresu przechowywania dokumentów księgowych w związku z nałożonymi na nas obowiązkami (5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zwarłeś umowę). Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody. W przypadku udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie Twoje dane mogą być przez nas przechowywane, ale jedynie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie. Dane, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Twoje prawa

Twoje dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz RODO. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. żądania przeniesienia danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany,
 3. w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 5. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w danym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie wiadomości email na adres: ado@postal.pl.

Profilowanie

Profilowanie danych osobowych w celu prezentowania ofert/reklam dostosowanych do Twoich preferencji odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

Zmiany naszej polityki prywatności

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych. Rozwój technologii oraz oferty Sklepu oraz Witryny powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane mailowo pod adres: ado@postal.pl.